Ontvang meerdere offertes voor Cashflow optimalisatie en incasso!
Ontvang meerdere offertes voor Cashflow optimalisatie en incasso!

Incasso : Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Leestijd: 3 min

Een gerechtsdeurwaarder bekleedt een belangrijke ambtelijke functie. Deze beambte zorgt ervoor dat zaken rondom de rechtsgang goed worden geregeld. Zo zorgt hij ervoor dat vonnissen ten uitvoer worden gebracht en verzorgt hij de dagvaarding van individuen of bedrijven. Hij draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor het feit dat iemand op de hoogte is van een dagvaarding.

 Gerechtsdeurwaarder

Incassobureaus

Wanbetalers kunnen te maken krijgen met incassobureaus. Deze bureaus proberen de druk om te betalen te verhogen door betalingstermijnen vast te stellen en boetes op te leggen bij het niet voldoen van een betaling binnen de termijn. Dit valt onder de minnelijke invordering. De bevoegdheid van deze organisaties reikt echter niet verder dan dat.

Als na uitblijven van een betaling over wordt gegaan tot de inbeslagname van goederen of het ontruimen van een woning, mag dit alleen worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. Daarom werken incassobureaus vaak nauw samen met deurwaarders.

Dagvaarding

Een gerechtsdeurwaarder verzorgt de dagvaarding van een gedaagde. Dit gebeurt door middel van een zogenoemd exploot. Een exploot is een akte waarin het officieel overhandigen van een dagvaarding wordt opgetekend. Dit exploot bewijst dat de gedaagde op de hoogte is van de dagvaarding.

Bij het overhandigen van het exploot heeft een deurwaarder persoonlijk contact met de gedaagde. Dit wordt gedaan om zeker te zijn dat de gedaagde van de dagvaarding op de hoogte is. Het belangrijke document kan niet kwijtraken met de post en een soepele rechtsgang, waarin de gedaagde de kans heeft om zich gedegen voor te bereiden op een proces, wordt gegarandeerd.

Executie

Vonnissen moeten ten uitvoer worden gebracht. Ook deze taak valt ten deel aan de gerechtsdeurwaarder. Deze zorgt er bijvoorbeeld voor dat boetes worden geïnd. Om ervoor te zorgen dat iemand die is veroordeeld tot een betaling zijn plichten daadwerkelijk nakomt, heeft de beambte een aantal bevoegdheden:

  • Beslag leggen: goederen en inboedelstukken mogen in beslag worden genomen, zodat aan een betaling kan worden voldaan. De inbeslagname van persoonlijke bezittingen is wel aan strenge regels gebonden. Het is de taak van de beambte om een beslaglegging op een correcte wijze ten uitvoer te brengen.
  • Ontruiming: een gerechtsdeurwaarder is de enige beambte die de bevoegdheid heeft om woningen of bedrijfspanden te ontruimen.
  • Dwangsom innen: het innen van een dwangsom is ook één van de taken en bevoegdheden van de beambte.
  • Civiele gijzeling: het kan voorkomen dat een dwangsom niet tot het gewenste effect, een betaling, leidt. In dat geval kan over worden gegaan tot een civiele gijzeling. Dit betekent dat iemand die niet aan een betaalverplichting voldoet, terwijl deze persoon wel in staat wordt geacht om deze na te kunnen komen, wordt opgesloten. Een civiele gijzeling kan alleen plaatshebben als deze is gemachtigd door een rechter. Het is een ernstige maatregel die niet veel wordt gebruikt.

Aan welke eisen moet iemand voldoen om gerechtsdeurwaarder te worden?

Een gerechtsdeurwaarder wordt door de koning benoemd. Voor deze benoeming gaat een officieel traject af en de beambte moet aan een aantal eisen voldoen. Hij/zij moet:

  • minstens de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt;
  • een diploma in de rechten hebben van doctor of licentiaat;
  • minimaal twee ononderbroken jaren stage hebben gelopen bij een gerechtsdeurwaarderskantoor;
  • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen bij de gemeente van herkomst.